Přihlášení filmu

Přihlašování filmů do 24. FFFI MU

Točíš filmy? Nebojíš se překračovat hranice? Hledáš důvod proč realizovat svůj nápad?


Tak to si tu správně! Natoč krátký film a přihlaš ho na 24. Filmový festival Fakulty informatiky Masarykovy univerzity!


S námi můžeš ukázat svoji tvorbu před stovkami lidí a pokud tvůj snímek zaujme porotu nebo diváky, budeš odměněný i cenami.Přihlášení je zdarma. Snímky je nutné přihlásit do 8. 4. 2024 23:59.


Ceny pro nejlepší filmy dle hlasování poroty:

 1. místo – 5000 Kč
 2. místo – 3000 Kč
 3. místo – 2000 Kč

Ceny pro nejlepší filmy dle hlasování divácké ankety:

Věcné ceny od partnerů festivalu


Propozice 24. FFFI MU


1. Pojmy

1.1. Festival – Filmový festival Fakulty informatiky Masarykovy univerzity (FF FI MU) je veřejná přehlídka krátkometrážních filmů. Přehlídka má část hlavní (soutěžní) a část bonusovou (nesoutěžní).

1.2. Pořadatel – Festival pořádá Laboratoř Elektronických a MultiMediálních Aplikací (LEMMA) FI MU v rámci výuky, kterou garantuje na FI MU.

1.3. Doba a místo konání – Festival se obvykle koná v Brně, v zápočtovém týdnu FI MU jarního semestru akademického roku.

1.4. Dramaturgická komise – Komisi tvoří vyučující LEMMA, kteří s pomocí dalších odborníků provedou výběr promítaných filmů pro festivalový večer. 

1.5. Odborná porota – Pořadatel jmenuje odbornou porotu z odborníků oboru, která ohodnotí snímky promítané na festivalu a určí pořadí nejlepších filmů. 

1.6. Autor – Autorem díla se rozumí držitel autorských práv souborného díla, typicky režisér. Pouze autor díla může pod svým jménem přihlásit film na festival. V případě, že se na jednom filmu podílelo více režisérů, může ho přihlásit pouze jeden z nich, a to se souhlasem všech spoluautorů.

1.7. Amatérský film – Snímek, který neprodukovali profesionální autoři. Soutěž je určena primárně pro začínající filmaře, zejména studenty a absolventy středních, vyšších odborných škol nebo vysokých škol se zaměřením studia / oboru / předmětu na audiovizuální tvorbu.

1.8. Metráž – Do hlavní soutěže mohou být přijaty amatérské filmy libovolného žánru i formy zpracování (hraná, animovaná) v délce do 8 minut. Do bonusové sekce se mohou hlásit krátkometrážní filmy libovolné délky. Filmy v bonusové sekci mohou přesáhnout 8 minut.

1.9. Autorskoprávní garance – „Prohlašuji, že jsem jako autor držitelem všech autorských práv či jejich licencí k filmu (obrazových, hudebních, zvukových), mám vypořádána práva s výkonnými umělci v díle, snímek neporušuje zákony ČR a ke vzniku filmu bylo využito pouze legálních postupů (díla duševního vlastnictví). Snímek neobsahuje skrytou reklamu, nejedná se o propagační film a o snímek obchodního či podnikatelského subjektu. Potvrzuji, že snímek má nekomerční charakter a jeho licence nebyla součástí obchodního kontraktu či komerční distribuce, stejně tak že držitelem práv není nad 50 % jiný koproducent (obchodní subjekt, škola)."


2. Práva a povinnosti autora

2.1. Přihlašující. Film může přihlásit pouze autor díla, mající trvalé bydliště na území EU, a to pod svým jménem. O výjimku lze požádat pořadatele.

2.2. Počet přihlašujících filmů. Jeden autor smí přihlásit v jednom ročníku maximálně 3 libovolné filmy.

2.3. Stáří filmu. Přihlášený film nesmí být v den festivalu starší než 3 roky.

2.4. Spoluautoři filmu nesmí být profesionálové v tvorbě audiovizuálních děl.

2.5. Téma filmů není nijak omezeno a je nezávislé na případném tématu festivalu.

2.6. Přihlášení filmu. Filmy je nutné přihlásit a nahrát pomocí webového formuláře přes odkaz na https://festival.fi.muni.cz do data uvedeného na webu, typicky nejpozději 46 dnů před festivalem. Autor garantuje dodržení technické specifikace, korektnost a úplnost metadat uvedených v online formuláři. Přihlášením filmu souhlasí autor s těmito propozicemi.

2.7. Součinnost autora. Autor při přihlášení filmu poskytne texty a grafiku pro festivalovou brožuru se stručnou anotací snímku a filmové titulky v angličtině (v případě filmů v anglickém znění se požadují titulky v češtině).

2.8. Autorské licence. Autor přijatého filmu poskytuje pořadateli bezplatnou licenci a právo k veřejné projekci filmu v rámci festivalu, k uveřejnění filmu na sociálních sítích po dobu 1 měsíce od konání festivalu a k uchování rozmnoženiny k případnému promítání filmu v rámci výuky, k propagaci FF FI MU a k neveřejnému promítání pro akademickou obec MU. Také poskytují právo využít části filmu (video i audio stopu) k vytvoření a veřejné projekci audiovizuálního díla a to za účelem propagace festivalu (video upoutávka a sestřih nominovaných filmů) a právo používat fotografie, plakáty, screenshoty a jiné materiály zaslané k přihlášce v rámci propagace FF FI MU na všech online i tištěných materiálech.


3. Práva a povinnosti pořadatele

3.1. Dramaturgie. Pořadatel si vyhrazuje právo vyloučit příspěvky, které nesplňují tyto propozice, nebo příspěvky, které jsou v rozporu s českou legislativou. Na festival nebude přijat film obsahující příliš vulgární a pohoršující záběry, které by zásadně omezovaly přístupnost festivalu široké veřejnosti.

3.2. Výběr filmů k projekci a dramaturgii večera určí dramaturgická komise v čele s ředitelem festivalu. Na zařazení filmu do programu festivalu není právní nárok. Autoři budou o přijetí či nepřijetí díla k projekci na festivalu informováni pomocí kontaktů uvedených v přihlášce.

3.3. Hodnocení a ceny. Pořadatel organizuje a vyhlašuje umístění tří nejlepších snímků ve dvou kategoriích:

a) Hodnocení a ocenění odbornou porotou, kdy autor získává finanční odměnu.

b) Ocenění diváků, kdy autor získává věcné ceny.

Pořadatel si vyhrazuje právo kterékoliv místo a kategorii nevyhlásit bez udání důvodu. Na výhry nemá autor právní nárok a nepeněžní ceny nelze ani alternativně plnit či proměnit v penězích. 

3.4. Předání cen. Ceny budou vydány na základě písemné dohody autora s pořadatelem. Věcné ceny budou vítězům předávány osobně na festivalu. Pokud se autor (či zástupce) vítězného filmu nezúčastní předávání cen osobně, má možnost vyzvednout si ceny na Fakultě informatiky MU v Brně do jednoho měsíce po skončení festivalu. V opačném případě ceny propadají bez náhrady.

3.5. GDPR. Veškeré osobní údaje poskytnuté při registraci autora jsou důvěrné a je s nimi nakládáno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. Pořadatel neposkytne tyto údaje třetím stranám.


Povinné technické specifikace pro filmy:

 • Formát (kodek) videa: H.264 (doporučený), MPEG-4 Part 2

 • Formát (kodek) audia: WAV, FLAC, MP3 (bitrate u MP3 alespoň 192 kbps)

 • Frame rate videa: 24 fps

 • Titulky: anglické ve formátu SRT nebo ASS

 • Kontejner: MP4 (doporučené), M4V, MKV

 • Rozlišení: na šířku alespoň FullHD (t.j. 1920)

 • Bitrate: 10 - 20 Mbps

 • Hlasitost: max. -3dB

 • Velikost: max. 2GB


Doporučení:

 • Včas ověřte, že platforma YouTube nedetekuje ve vašem filmu porušení autorských práv.

 • Pokud je potřeba platformě YouTube doložit, že držíte licenční práva na použitý materiál, nebo v případě technických potíží nás kontaktujte na festival-tech@fi.muni.cz.