kamera fb icon youtube icon

Přihláška díla k projekci na festivalu

XIV. Filmový festival Fakulty informatiky přijímá, bez ohledu na žánr, filmy od studentů, či absolventů Masarykovy univerzity, kteří jsou hlavními autory snímku. Přihlášení je zdarma. Přihlášení soutěžního snímku musí provést za autorský kolektiv hlavní autor. Soutěžní snímek by neměl být starší 5 let a nesmí být delší než 8 minut.

Přihlašování snímkú skončilo!

Uzávěrka přihlášek je 11. dubna 2014. Snímky je nutno přihlásit pomocí online formuláře. Každý příspěvek musí mít výstižný název. Součástí přihlášky musí být též doprovodný text se stručnou anotací snímku. Pořadatelé festivalu si vyhrazují právo bez předání k posouzení Programovému výboru vyloučit příspěvky, které nesplňují zaměření festivalu, jakožto i příspěvky, které nevyhovují výše uvedeným parametrům, nebo příspěvky, které jsou obsahově v rozporu s českou legislativou.

Každý autor/autorský kolektiv může přihlásit na festival maximálně 4 samostatné snímky. Výběr snímků k projekci a dramaturgii večera určí ředitel festivalu s vyučujícími předmětu PV113 Produkce filmového díla. Autoři budou o přijetí či nepřijetí díla k projekci na festivalu informováni do konce dubna na kontaktech uvedených v přihlášce. Snímky vybrané Programovým výborem budou během XIV. Filmového festivalu Fakulty informatiky veřejně promítnuty v rámci programu. Vstup na projekce je zdarma. Vybrané snímky budou promítány v měsíci květnu v kinu Art. Soutěžní snímky budou hodnoceny dvěma způsoby:

  1. hlasováním poroty
  2. diváckým hlasováním

Na výhru v soutěži nemá soutěžící právní nárok a nepeněžní ceny nelze ani alternativně plnit či proměnit v penězích. Ceny se předávají během slavnostního vyhlášení výsledků dne 15. května 2014, při nepřítomnosti oceněného autora na slavnostním vyhlášení výsledků pak na základě oboustranné dohody autora s pořadateli XIV. Filmového festivalu Fakulty informatiky. Jednotlivé ceny budou později blíže specifikovány.

Právní ustanovení

Autor přihlášením snímku stvrzuje, že je autorem snímku jako autorského díla (dále jen „snímku“) a že je oprávněn ve smyslu z.č. 121/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů (autorský zákon), s tímto snímkem jako autor svobodně nakládat v rozsahu odpovídajícím účelu, obsahu a cílům XIV. Filmového festivalu Fakulty informatiky (dále jen „FFFI“). Autor přihlášením snímku do soutěže uděluje pořadateli souhlas k bezplatnému užití snímku, souhlasí s tím, aby pořadatel použil ukázky snímku pro propagační účely na www stránkách FFFI a jiných propagačních materiálech pořadatele, souhlasí se zveřejněním části snímku u mediálních partnerů pořadatele v tištěných, elektronických a jiných komunikačních médiích, bez omezení území, času a množství.

Autor přihlášením snímku do soutěže dále potvrzuje, že má případně řádně vypořádány nároky třetích osob týkající se práv na ochranu osobnosti, osobních údajů a majetku v souladu s platnými obecně závaznými právními předpisy, zejména z.č. 40/1964 Sb., ve znění pozdějších předpisů (občanským zákoníkem), z.č. 121/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů (autorským zákonem) a z.č. 101/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů (zákonem o ochraně osobních údajů). Autor přihlášením snímku uděluje pořadateli bezúplatnou a časově neomezenou licenci k použití jím vytvořených děl včetně zařazení díla nebo jeho části do jiných děl. Pořadatel není povinen licenci využít. Pořadatel deklaruje, že autorova práva na další použití soutěžního příspěvku nejsou omezena.

Prihlášené externí snímky: